Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povabilo za izvedbo izobraževanj in usposabljanj v okviru projekta MI! – mladinski inkubator.

1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM Brežice) vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo ponudbo za izvajanje izobraževanj (predavanj in delavnic) v sklopu aktivnosti v okviru projekta MI! – mladinski inkubator.

V okviru projekta bo ZPTM Brežice v obdobju 15. 9. 2020 – 15. 9. 2021 v vsaj 90-urno usposabljanje vključil vsaj 39 mladih, starih od 15 do 29 let.

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo. Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem bomo krepili mladinski prostor, saj bomo preko tega raznim skupinam mladih omogočili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade.
 
2. IZOBRAŽEVALNI SKLOPI IN IZVEDBA


Udeleženci projekta MI! bodo v obdobju 12 mesecev krepili svoje kompetence, pridobivali nova znanja in izkušnje ter in si s tem olajšali svojo karierno pot.

Zunanje izvajalce iščemo za izvedbo izobraževanj iz naslednjih področij:

SKLOP USPOSABLJANJA: DELAVNICE ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI (90 ur)

Modul 1: KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE (20 ur)
Komunikacijske veščine imajo velik vpliv na različna področja življenja. Pomembne so za kariero kot za osebne odnose. Brez komunikacijskih spretnosti se lahko hitro zgodi, da bo tisto, kar ste želeli povedati, razumljeno povsem napačno. Tako lahko pride do sporov in celo do prekinitve poslovnih sodelovanj, prijateljstev odnosov. Nespretnost pri komunikaciji predstavlja precejšnjo oviro v življenju, zato bo mladim močno koristilo, če se lotijo izpopolnjevanja svojih komunikacijskih spretnosti. Želimo si, da bi delavnice komunikacijskih veščin mladim dale odgovore na vprašanja: Kako se izražati na delovnem mestu in kakšno vrsto komunikacije uporabljati? Kako učinkovito reagirati v komunikaciji? Kako aktivno poslušati? Kako ustvariti dobre odnose na delovnem mestu? Kako ravnati v konfliktnih situacijah s sodelavci? Komunikacija je ena ključnih veščin, ki jo mladi potrebujejo na svoji karierni poti.
 • Komunikacija
 • Komunikacijske veščine na delovnem mestu
 • Komunikacija in medosebni odnosi
 • Govorica telesa
 • Učinkovita komunikacija
 • Novi prijemi v komuniciranju
 • Asertivna komunikacija
 • Obvladovanje konfliktov
 • Komunikacija v timu, razvoj timov, timsko delo
 • Poslovno komuniciranje
 • Aktivno poslušanje
 • Nenasilna komunikacija
 • Medgeneracijska komunikacija
Modul 2: RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE (30 ur)
S tem modulom želimo, da udeleženci spoznajo različne tehnike in veščine, vezane na komunikacijo s posameznikom ali skupino ljudi, pripovedovanje zgodb, govorico telesa, uporabo glasu, zahtevne sogovornike ipd. Da na delavnici mladi spoznajo kako lahko vplivajo na čustva poslušalcev z izbiro pravih besed, kako prepričajo v svoje ideje s primerno govorico telesa in kako hitro in preprosto zgradijo osebno karizmo. 
 • Retorika
 • Javni in poslovni nastop
 • Javno nastopanje
 • Medijski nastop
 • Veščine prezentiranja
 • Stres in trema
 • Odnosi z javnostmi
 • Management dogodkov
 • Poslovna retorika
Modul 3: MOTIVACIJA ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE (20 ur)
Motivacija je za delovno življenje ena najpomembnejših procesov, ki sproži človekov aktivnost, jo usmerja proti določenim ciljem in uravnava obnašanje v prizadevanju za njihovo dosego.  Motivacija je volja oziroma hotenje, da napredujemo, se razvijemo in nekaj dosežemo v življenju. Za preboj na trg dela in v karieri je poleg volje potrebno, da voljo usmerimo v cilj. Skozi delavnice želimo, da mladi spoznajo razne motivacijske dejavnike ter rabo motivacije v praksi. Mlade bomo naučili , da bodo znali usmerjati voljo in si določiti racionalne cilje, saj je to dobra popotnica za kariero. Delodajalci si želijo ciljno usmerjenih kadrov z veliko volje in energije.
 • Obvladovanje mehkih veščin (soft skills)
 • Motivacija
 • Motivacija za izobraževanja
 • Kako izbrati pravo delo/izobraževanje?
Modul 4: SOCIALNE VEŠČINE in SAMOPODOBA (20 ur)
Socialne veščine bodo služile kot orodja za večjo socialno vključenost mladih. Usposabljana s področja krepljenja socialnih veščin mladih bodo namenjena predvsem razvijanju pozitivne (telesne) samopodobe, kot pomembnega elementa osebnega samovrednotenja in posledično komuniciranja z okolico. Mlade bomo spodbujali, da bodo ozavestili, prepoznali in razvili boljšo (telesno) samopodobo, ki bo imela pozitivne učinke tudi na njihovo iskanje zaposlitvenih možnosti in priložnosti.  V okviru delavnice bomo iskali odgovor na vprašanja: Kaj je telesna samopodoba? Zakaj je pomembno, da se v svoji koži (telesu) počutimo dobro in zadovoljno? O negativnem vplivu medijev na našo samozavest in samopodobo?
 • Delavnica timskega dela
 • Samozavest in samopodoba
 • Vzpostavljanje in ustvarjanje odnosov
 • Vodenje
 • Čustvena inteligenca
 • Socialna omrežja
Ponudnik lahko izvede celoten sklop, več modulov ali posamezen modul. Podrobnejša opredelitev predavanih vsebin, trajanje posameznega izobraževalnega sklopa ter terminski plan se prilagodi potrebam in (pred)znanju udeležencev posamezne skupine in se dogovori z ZPTM Brežice pred izvedbo. Navedeno število izobraževalnih ur je okvirno in se lahko spremeni.
Alineje služijo kot oporne točke, vsebina se lahko prilagodi programu izvajalca, pomembno je le, da se zasledujejo pravi cilji delavnic. 

Zunanje izvajalce za posamezne sklope izobraževanj bo ZPTM Brežice izbral na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Izobraževanja bodo potekala v dopoldanskem ali popoldanskem času v prostorih Mladinskega centra Brežice in bodo skupinska, vsakega modula se bo predvidoma udeležilo 20-30 posameznikov, starih od 15 do 29 let. 
 
3. OBLIKA SODELOVANJA


Z izbranimi kandidati bo ZPTM Brežice sklenil pogodbo o sodelovanju oziroma za narčilo izdal naročilnico. V pogodbi bo opredeljeno: predmet izobraževanja in število ur, ki jih bo izvajalec izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe. Zunanji izvajalec lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi e-račun ter prejme plačilo.

4. ODDAJA PONUDBE:

Ponudbo prijavitelji oddajo na naslov: mi@zptm.si ali prinesejo osebno na sedež Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva izobraževanja se bodo predvidoma pričela oktobra 2020.

Kandidati morajo izpolniti priložena obrazca ( dostopna TUKAJ), iz katerih je razvidno:
 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta),
 • predmet prijave (sklopi, za katere prijavitelj oddaja prijavo),
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim ddv) za izvedeno uro izobraževanja,
 • soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen).
5. DODATNE INFORMACIJE:

Neposredna kontaktna oseba je Nejc Vrešak, telefon: +386 (0) 590 83 790 ali elektronska pošta: mi@zptm.si.

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice ali po elektronski pošti mi@zptm.si.
 
6. POGOJI JAVNEGA POVABILA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana ponudba zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce, niti ne pomeni, da ima ZPTM Brežice do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper ZPTM Brežice nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

ZPTM Brežice si pridržuje pravico, da k oddaji ponudbe povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v ponudbi za namen izvajanja aktivnosti projekta MI! – mladinski inkubator, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

PREDVIDEN URNIK MODULOV: 
Javno povabilo k sodelovanju zunanjim izvajalcem


 
Brežice, 2. 9. 2020                                                                             Matejka Gerjevič,  direktorica ZPTM Brežice

Prijava na E-novice

Error
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU