Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javno povabilo k sodelovanju zunanjim izvajalcem: MI! – mladinski inkubator

Povabilo za izvedbo izobraževanj in usposabljanj v okviru projekta MI! – mladinski inkubator.
Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3

 
1. PREDMET JAVNEGA POVABILA

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM Brežice) vabi vse zainteresirane kandidate, da oddajo ponudbo za izvajanje izobraževanj (predavanj in delavnic) v sklopu aktivnosti v okviru projekta MI! – mladinski inkubator.

V okviru projekta bo ZPTM Brežice v obdobju 15. 9. 2020 – 15. 9. 2021 v vsaj 90-urno usposabljanje vključil vsaj 39 mladih, starih od 15 do 29 let. Dva sklopa usposabljanj smo izvedli že v letu 2020, sedaj so na vrsti nove delavnice.

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo. Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem bomo krepili mladinski prostor, saj bomo preko tega raznim skupinam mladih omogočili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade.
 
2. IZOBRAŽEVALNI SKLOPI IN IZVEDBA

Udeleženci projekta MI! bodo v obdobju 12 mesecev krepili svoje kompetence, pridobivali nova znanja in izkušnje ter in si s tem olajšali svojo karierno pot.

Zunanje izvajalce iščemo za izvedbo izobraževanj iz naslednjih področij:

SKLOP USPOSABLJANJA 3 (90 ur)

Modul 1: PROJEKTNO UČNO DELO (40 ur, 15.2.2021 – 1.3.2021)
 • Tematsko - problemski pristop (Nalogo si bomo zastavili v obliki problema. Cilji bodo tako definirani, da bo naloga izvedljiva in izpeljana do konkretnega izdelka. Problemska naloga bo tematsko zaokrožena, kar pomeni, da se bomo reševanja naloge in problema celovito (interdisciplinarno), torej sočasno z vidika različnih strok).
 • Konkretne vsebine, usmerjene na življenjsko situacijo (Mladi bodo reševali »resnične« izzive trga dela. S tem bo določena tema za mladega ima pomen in smisel. Končni namen te dejavnosti pa je konkreten proizvod ali raziskano in osvojeno  teoretično znanje, ki ju bo mogoče uporabiti v vsakdanjem življenju).
 • Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s poudarkom na aktivnosti mladih (Dejavnosti v projektnem učnem delu bodo podrejeni povsem določenim ciljem, zato so vse te dejavnosti tako načrtovane, da v čim večji meri prispevajo k uresničitvi želenih ali postavljenih ciljev).
 • Upoštevanje potreb in sposobnosti mladih (Projektno učno delo bomo organizirali  tako, da ustreza zmogljivostim in interesom čim večjega števila mladih.).
 • Poudarek na izkustvenem učenju in učenju kot procesu (Mladi ne bodo dejavni samo zaradi cilja, ki  si ga bomo zastavili  že na začetku projekta, temveč je cilj predvsem motivacijsko sredstvo za povečano in motivirano aktivnost mladih. Pomen aktivne udeležbe učencev v projektu je v njihovem celostnem razvoju).
 • Zgradba in potek projektnega učnega dela (Mladi se bodo lahko praktično preizkusili pri delodajalcih / skozi aktivnosti sami razvijali svojo idejo. Projektno učno delo sodi med ciljno usmerjene učne postopke, zato njegova izvedba poteka po načrtu:  • Idejna zasnova projekta • Makro priprava projekta • Mikro priprava projekta • Izvedba projekta • Sklepna faza projekta z evalvacijo s pomočjo multimedije).
Modul 2: OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENICAL ZA KOMUNICIRANJE (20 ur, 15.3-1.5.2021)

S temi delavnicami bi radi dosegli, da bi mladi znali:  
 • promovirati organizacijo,
 • obveščati stranke,
 • dvostransko komunicirati preko družbenih omrežjih,
 • kreativno pisati objave
 • in da bi poznali digitalni ter vsebinski marketing.
Modul 3: DIGITALNI SVET (30 ur, 15.3-1.5.2021)

Svet postaja vedno bolj digitaliziran. To smo opazili tudi sedaj, ko se je praktično skoraj vsak moral naučiti online dela. Podobno je tudi v mladinskem sektorju. Delavnice, usposabljanja, tečaji, praktično vse delo se je preselilo na splet. Želimo si, da bi naši udeleženci bili pripravljeni na takšno obliko dela in jo znali praktično izkoristiti. Z dodatnimi vsebinami si želimo, da bi mladi pridobili praktična znanja, ki so še posebej potrebna pri online delu, tudi pri mladinskem delavcu. Veliko dejavnosti, izobraževanj, aktualnih tem, obvestil se sedaj komunicira v digitalni obliki, zato si želimo, da udeleženci projekta MI! - mladinski inkubator pridobijo znanja iz področja:
 • montaže filmov (10 ur);
 • snemanja Podcastov (10 ur) in
 • izdelave spletnih strani (10 ur). 


Ponudnik lahko izvede celoten sklop, več modulov ali posamezen modul. Podrobnejša opredelitev predavanih vsebin, trajanje posameznega izobraževalnega sklopa ter terminski plan se prilagodi potrebam in (pred)znanju udeležencev posamezne skupine in se dogovori z ZPTM Brežice pred izvedbo. Navedeno število izobraževalnih ur je okvirno in se lahko spremeni, prav tako se lahko vsebina prilagodi vašemu programu, bistvo je le, da se zasleduje namen.

Zunanje izvajalce za posamezne sklope izobraževanj bo ZPTM Brežice izbral na osnovi kriterijev: primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.

Izobraževanja bodo potekala v dopoldanskem ali popoldanskem času online, preko zoom povezave, če pride do sprememb pa v prostorih Mladinskega centra Brežice in bodo skupinska.

3. OBLIKA SODELOVANJA

Z izbranimi kandidati bo ZPTM Brežice sklenil pogodbo o sodelovanju oziroma za naročilo izdal naročilnico. V pogodbi bo opredeljeno: predmet izobraževanja in število ur, ki jih bo izvajalec izvedel, cena ter drugi elementi pogodbe. Zunanji izvajalec lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi e-račun ter prejme plačilo.

4. ODDAJA PONUDBE:

Ponudbo prijavitelji oddajo na naslov: mi@zptm.si ali prinesejo osebno na sedež Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica. Prva izobraževanja se bodo pričela februarja 2021.

Rok oddaje:
Modul 1: 12. 2. 2021 do 12.00 ure
Modul 2 in 3: 1. 3. 2021 do 12.00 ure

 
Kandidati morajo izpolniti priložena obrazca, iz katerih je razvidno:
 • osebni podatki prijavitelja,
 • pravna oseba, v okviru katere deluje, ali drug način za obračunavanje svetovanja,
 • kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta),
 • predmet prijave (sklopi, za katere prijavitelj oddaja prijavo),
 • reference ponudnika ter ostali podatki za katere prijavitelj meni, da so relevantni,
 • ponujena bruto cena (vsi stroški z vključenim ddv) za izvedeno uro izobraževanja,
 • soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in obdelavo osebnih podatkov (obrazec priložen). 
OBRAZCI in SOGLASJE:
Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3Javno povabilo za izvedbo delavnic sklopa 3


5. DODATNE INFORMACIJE:

Za dodatne informacije z vsebino povabila  je na voljo Nejc Vrešak, telefon: +386 (0) 590 83 790 ali elektronska pošta: mi@zptm.si.
 
6. POGOJI JAVNEGA POVABILA IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Oddana ponudba zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za zunanje izvajalce, niti ne pomeni, da ima ZPTM Brežice do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper ZPTM Brežice nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev.

ZPTM Brežice si pridržuje pravico, da k oddaji ponudbe povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega povabila, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v ponudbi za namen izvajanja aktivnosti projekta MI! – mladinski inkubator, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Prijava na E-novice

Error
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU