Javno povabilo za izvedbo delavnic Mladinsko delo

Nazaj

Javno povabilo za izvedbo delavnic Mladinsko delo

Vabimo Vas, da podate ponudbo za »izvajanje izobraževanj (predavanj in delavnic) v sklopu aktivnosti v okviru projekta MI! – mladinski inkubator«.

Predmet naročila:

Predmet naročila je izvajanje izobraževanj (predavanj in delavnic) v sklopu aktivnosti v okviru projekta MI! – mladinski inkubator.
 
Upoštevane bodo samo popolno oddane ponudbe (izpolnjen obrazec 1 in 2 ter podpisano soglasje).
 
Kontaktni podatki naročnika:
 
Tel.: +386 (0)5 90 837 94
Email: mi@zptm.si
Nejc Vrešak, vodja projekta MI!
 
ali
 
Tel.: +386 (0)5 90 837 94
Email: mateja.gerjevic@zptm.si
Matejka Gerjevič, direktorica
 
Rok in način predložitve ter vsebina ponudbe:
 
1. Rok:
1. 7. 2021 do 12.00 ure
 
2. Način:
Ponudbe pošljite na izpolnjenih in podpisanih obrazcih na elektronski naslov mi@zptm.si ali prinesite osebno na sedež Zavoda za podjetništvo turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice. Javno povabilo je odprto od dneva objave do preklica.
 
3. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane dokumente:

  • Obrazec-1 – podatki o ponudniku
  • Obrazec-2 - ponudbena cena
  • Podpisano soglasje

Odpiranje ponudb:
Odpiranje ne bo javno.
 
Fiksnost cen
Ponudbene cene so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev. 
 
Način izvedbe plačila
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih e-računov in pogojev navedenih v pogodbi.
 
Merila za izbor izvajalca

Primernost, kompetentnost, reference, izkušnje, razpoložljivost v določenem terminu in ponujena cena.
 
Ponudnik bo izbran na podlagi navedenih kriterijev. Naročnik lahko pred pričetkom opravljanja dela, brez razloga prekine pogodbo o sodelovanju.

Javno povabilo za izvedbo delavnic Mladinsko delo
Javno povabilo za izvedbo delavnic Mladinsko delo
Javno povabilo za izvedbo delavnic Mladinsko delo
Javno povabilo za izvedbo delavnic Mladinsko delo

-

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakt